Waldorf Community Europe - Asia - USA 

                     2013  -  2031

                     Euritmie-st-Petersburg
      The Waldorf World Wide ECOSYSTEM

Click here to edit subtitle

Selectie voor opstellen platform - periode 29 maart 2013 / maart 2020.

1. betreft Human Health praktijken 

2. duurzame energie

3. cultuur 

4. sociaal / maatschappelijke doelen


Informele Vereniging Waldorf Community world wide.


Sinds de Corona Crises worden alle vormen van communicatie of telefonisch of digitaal behandeld. Dit is goed bevallen en in navolging van het komende academische jaar handhaven we dit.


De Informele Vereniging betreft nu een virtuele vereniging die een onderdeel vormt van het gehele wereld wijde (onafhankelijke) netwerk.


Alleen scholen - Waldorf Community - kunnen zich aanmelden voor de ondersteuning van hun projecten. Zij zijn en blijven zelf verantwoordelijk voor de uitvoering en het management. 


Wat nu ook blijkt is dat het secretariaat geheel niet hoeft deel te nemen in de mogelijkheden die het platform biedt. De Locatie - business unit - school / organisatie of gerelateerd aan de Waldorf Community kan geheel op eigen wijze en onder eigen verantwoordelijkheid de aan het platform deelnemende organisaties benaderen om met hen een - tijdelijke - overeenkomst aan te gaan voor het eigen project. Dit schijnt ook - internationaal / indien de ondernemer een website heeft in de taal van de locatie - zeer goed te werken.


Voor de deelnemende Ondernemers: 2020-2025


De scholen zijn onafhankelijk van de ouders/familie/vrienden/kennissen/ oud leerlingen en netwerk van hun ieder. 


U zult daarom ook altijd door deze groep worden benaderd, niet de school. Enige vorm van afhankelijkheid van school bestuur / management of leiding met uw organisatie  uitgesloten. 


Samenvattend: de informele zelfstandige vereniging zal u benaderen voor  deelname aan een project voor een school waaraan zij gerelateerd zijn. 


Praktijk voorbeeld:  


Zonnepanelen Geert Groote Colleges Amsterdam: een zelfstandige lokale organisatie maakt afspraken met deelnemende commerciĆ«le bedrijven aan het platform over percentages van aankoopbedragen  door derden - ouders/vrienden/kennissen , wie dan ook - besteed aan de door deze bedrijven aangeboden producten. Voor financieringsmogelijkheden bieden we het advies en ondersteuning aan de hand van de sinds 2000 beproefde concepten met de wijn als promotie artikel.


Ook de aan ons gerelateerde informele investeerders en banken kunnen bijdragen aan het project. Realiseer je wel dat de we het niet hebben over giften maar professionele structuren die door de mogelijkheden binnen het netwerk flexibel en aantrekkelijk kunnen zijn. Fee's en commissies zijn dan ook markt-conform.


Secretariaat: nam@europe.com  

Informele Vereniging per 21/12/2019 (opgericht 29/03/2013)

direct. +32 456261001

E: family_office@mail.com

E: Zwitsers Platform: info@oe-k.com 

Platform Nederland

Anne-Marie Vingerhoets

T 0031 6 47 05 98 84 / altijd bereikbaar 

Vingerhoets.annemarie@yahoo.nl

Informele investeerders platform


Waldorf Community Belgium / Germany / Swiss / France (in ontwikkeling)


Informele Vereniging Kenmerken


  Boek 2 Artikel 30 (2:30 BW) Informele vereniging


  1. Een vereniging waarvan de statuten niet zijn opgenomen in een notariƫle akte, kan geen registergoederen verkrijgen en kan geen erfgenaam zijn.
  2. De bestuurders zijn hoofdelijk naast de vereniging verbonden voor schulden uit een rechtshandeling die tijdens hun bestuur opeisbaar worden. Na hun aftreden zijn zij voorts hoofdelijk verbonden voor schulden, voortspruitend uit een tijdens hun bestuur verrichte rechtshandeling, voor zover daarvoor niemand ingevolge de vorige zin naast de vereniging is verbonden. Aansprakelijkheid ingevolge een der voorgaande zinnen rust niet op degene die niet tevoren over de rechtshandeling is geraadpleegd en die heeft geweigerd haar, toen zij hem bekend werd, als bestuurder voor zijn verantwoording te nemen. Ontbreken personen die ingevolge de eerste of tweede zin naast de vereniging zijn verbonden, dan zijn degenen die handelden, hoofdelijk verbonden.
  3. De bestuurders van een zodanige vereniging kunnen haar doen inschrijven in het handelsregister. Indien de statuten op schrift zijn gesteld, leggen zij alsdan een afschrift daarvan ten kantore van dat register neer.
  4. Heeft de inschrijving, bedoeld in het vorige lid, plaatsgevonden, dan is degene die uit hoofde van lid 2 wordt verbonden slechts aansprakelijk, voor zover de wederpartij aannemelijk maakt dat de vereniging niet aan de verbintenis zal voldoen.